Aktivitetsbaserat arbetssätt

Fyra viktiga byggstenar inför ett aktivitetsbaserat kontor
Kunskap
Medarbetarna behöver kunskap, både om det nya arbetssättet och om vilka specifika färdigheter som var och en behöver för att kunna arbeta optimalt i den nya miljön.
Samsyn
Att veta att alla är olika, tänker olika, arbetar olika och att det är i sin ordning – samtidigt som företaget/organisationen har övergripande mål och processer som alla medarbetare behöver förhålla sig till.
Tillit
Alla behöver känna att arbetsgivaren, närmaste chefen och kollegorna är med på samma resa. Att man gör det tillsammans, utifrån en gemensam startpunkt och mot ett gemensamt mål.
Tillförsikt
En trygghet som följer av att man fått insikter, kunskaper och färdigheter som gör att man känner sig rustad för det nya.

Varför utbildning?

Utbildning i det nya arbetssättet är en viktig pusselbit när man vill skapa den motivation som kan hjälpa medarbetarna genom förändringsprocessen. Utbildning kan också förebygga energiförluster och öka möjlig-heterna för organsationen att snabbt komma in i det nya arbetssättet.
Kunskap, Samsyn, Tillit och Tillförsikt - sammantaget ger de fyra byggstenarna en förväntan på vad det nya arbetssättet kan ge.